Polityka prywatności (GDPR)

Wiemy, jak ważne jest dla Ciebie wykorzystanie Twoich danych osobowych, dlatego bardzo poważnie traktujemy Twoją prywatność. Odwiedzając naszą witrynę www.make.id, akceptujesz naszą politykę prywatności.

 

Ogólne warunki

Twoje dane osobowe (np. Zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane bankowe, numer karty kredytowej) będą przez nas przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiego prawa o ochronie danych. Poniższe przepisy informują o charakterze, zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko naszych witryn internetowych. Jeśli za pośrednictwem linków na naszych stronach zostaniesz przekierowany na inne strony, poinformuj się tam o odpowiednim postępowaniu z Twoimi danymi.

 

I.       Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów dotyczących ochrony danych jest:

 

Card Design Studio, autor: Firma N. Shahsiah

Poelchaukamp 12

22301 Hamburg

Niemcy

Tel .: 040 22611462

E-mail: info@make.id

Witryna: www.make.id

 

II.     Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Odpowiedzialnym za ochronę danych jest również firma N. Shahsiah.

 

III.     Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1.     Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których uprzedniej zgody nie można uzyskać z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

 

2.     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO) jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania wymaganych do wykonania działań przed zawarciem umowy.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako podstawa prawna.

W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych wymagają żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO jako podstawa prawna.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym interesem, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako podstawa prawna przetwarzania.

 

3.     Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe podmiotu danych zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania zostanie usunięty. Ponadto takie przechowywanie może mieć miejsce, jeżeli przewiduje to prawodawca europejski lub krajowy w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega administrator. Zablokowanie lub usunięcie danych następuje również po upływie okresu przechowywania określonego przez wspomniane normy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy.

 

IV.   Zapewnienie strony internetowej i tworzenie logów

 

1.     Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy nasza strona jest dostępna, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego.

W tym miejscu gromadzone są następujące dane:

 

 • Informacje o typie i wersji przeglądarki
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika trafia na naszą stronę
 • Witryny dostępne przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej

 

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są zapisywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 

2.     Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

3.     Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

 

 

Zapisywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności serwisu. Ponadto dane są wykorzystywane w celu optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych nie odbywa się w tym kontekście.

 

W tym celu nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

4.     Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia serwisu ma to miejsce w przypadku zakończenia danej sesji.

 

W przypadku zapisywania danych w plikach logów ma to miejsce po maksymalnie siedmiu dniach. Dodatkowa pamięć jest możliwa. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub wyalienowane, tak że przypisanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

 

5.     Możliwości opozycji i usuwania

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. W konsekwencji nie ma sprzeczności ze strony użytkownika.

 

V.     Korzystanie z plików cookie

 

 1. a) Opis i zakres przetwarzania danych

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przeglądarce internetowej w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik odwiedza witrynę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym otwarciu strony internetowej.

 

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej witryny wymagają identyfikacji przeglądarki wywołującej nawet po podziale strony.

Następujące dane są przechowywane i przesyłane w plikach cookie:

 

(1)   ustawienia języka

(2)   Przedmioty w koszyku

(3)   dane logowania

Ponadto używamy plików cookie w naszej witrynie, które umożliwiają analizę zachowania użytkowników podczas przeglądania.

W ten sposób można przesyłać następujące dane:

(1)   Wprowadzono wyszukiwane hasła

(2)   częstotliwość wyświetleń strony

(3)   Korzystanie z funkcji witryny

 

Zebrane w ten sposób dane użytkowników są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków ostrożności. Dlatego przypisanie danych do użytkownika dzwoniącego nie jest już możliwe. Dane nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

Wchodząc na naszą stronę internetową, użytkownicy są informowani za pomocą banera informacyjnego o używaniu plików cookie do celów analitycznych oraz o niniejszej polityce prywatności. W tym kontekście jest również wskazanie, w jaki sposób można zapobiec przechowywaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

 

 1. b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. c) Cel przetwarzania danych

Celem stosowania plików cookies niezbędnych ze względów technicznych jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po podziale strony.

Pliki cookie wymagają następujących aplikacji:

(1)   koszyk

(2)   przyjęcie ustawień językowych

(3)   Zapamiętaj słowa kluczowe

Dane użytkownika zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie będą wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Korzystanie z analitycznych plików cookie ma na celu poprawę jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, jak używana jest strona internetowa i dzięki temu możemy stale optymalizować naszą ofertę, np. Wyszukiwane hasła, częstotliwość odsłon, korzystanie z funkcji witryny.

W tym celu nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. e) Czas przechowywania, sprzeciwu i możliwości utylizacji

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane przez to do naszej strony. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Już zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie są wyłączone na naszej stronie internetowej, pełne wykorzystanie wszystkich funkcji witryny może być niemożliwe.

Transmisjom plików Flash cookie nie można zapobiec poprzez ustawienia przeglądarki, ale poprzez zmianę ustawień Flash Playera.

 

2. Ochrona danych w aplikacjach i procesie aplikacji

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu obsługi procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne administratorowi drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej. Jeżeli administrator zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane dla celów stosunku pracy zgodnie z prawem. Jeżeli administrator nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, na przykład dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji o odrzuceniu, pod warunkiem, że usunięcie nie jest sprzeczne z jakimikolwiek innymi prawnie uzasadnionymi interesami administratora. Inne uzasadnione interesy w tym sensie, na przykład ciężar dowodu w ramach procedury na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

 

 

3. Polityka prywatności dotycząca korzystania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator zintegrował na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera między innymi dane, na jakich stronach internetowych osoba, której dane dotyczą, trafiła na stronę internetową (tzw. Referrers), które podstrony serwisu były odwiedzane lub jak często i przez jaki okres pobytu dana podstrona była przeglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji witryny internetowej i analizy kosztów i korzyści reklam internetowych.

 

Firma obsługująca składnik Google Analytics to Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Administrator wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analityki internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego załącznika adres IP dostępu do Internetu osoby, której dane dotyczą, zostanie skrócony i zanonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszej strony internetowej pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego państwa będącego stroną Umowy o Unii Europejskiej. Obszar gospodarczy.

 

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływów użytkowników w naszej witrynie. Google korzysta między innymi z danych i informacji uzyskanych w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających działania na naszych stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny.

 

Google Analytics wykorzystuje plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Za pomocą tego pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy administrator uzyskuje dostęp do jednej ze stron tej witryny internetowej i zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie inicjowana przez odpowiedni komponent Google Analytics. W celu przesłania danych do Google w celu do celów analizy online. W trakcie tego technicznego procesu Google otrzymuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, z których korzysta między innymi Google

 

Plik cookie przechowuje dane osobowe, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość odwiedzin strony przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać takie dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

 

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Google umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

 

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics w celu korzystania z tej strony internetowej i przetwarzaniu tych danych przez Google i temu zapobiec. Aby to zrobić, osoba musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach w witrynie nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeczność. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym terminie, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub wyłączony przez osobę, której dane dotyczą, lub jakąkolwiek inną osobę znajdującą się w jej sferze kontroli, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku do przeglądarki. Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/en.html . Więcej szczegółów na temat Google Analytics można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. które mogą być przypisane do ich domeny mocy, odinstalowane lub dezaktywowane, istnieje możliwość ponownej instalacji lub reaktywacji dodatku przeglądarki. Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en / policy / privacy / i http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Więcej szczegółów na temat Google Analytics można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. które mogą być przypisane do ich domeny mocy, odinstalowane lub dezaktywowane, istnieje możliwość ponownej instalacji lub reaktywacji dodatku przeglądarki. Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en / policy / privacy / i http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Więcej szczegółów na temat Google Analytics można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

 

4. Polityka prywatności dotycząca korzystania i korzystania z Facebooka

Administrator ma na tej stronie internetowej zintegrowane komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

 

Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowych tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów towarzyskich za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

 

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osobami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, są Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Każda wizyta na jednej z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwanej przez administratora i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przez odpowiednią Komponent Facebooka powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. W ramach tego technicznego procesu Facebook otrzymuje informacje o tym, jaki konkretny spód naszej strony internetowej odwiedza dana osoba.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdej wizycie osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej oraz podczas całego okresu odpowiedniego pobytu na naszej stronie internetowej, który konkretny spód naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane za pośrednictwem komponentu Facebook i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta Facebook osoby, której dane dotyczą. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, komentuje, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka tej osoby i zapisuje te dane osobowe dane,

 

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że ​​osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej witryny; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby takie przekazanie tych informacji do Facebooka było niepożądane, może zapobiec przekazaniu, wylogowując się z konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

 

Polityka dotycząca danych opublikowana przez Facebooka, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo dostępne są różne aplikacje, które pozwalają na zablokowanie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu powstrzymania transmisji danych do Facebooka.

 

 

5. Wtyczki społecznościowe z Twittera

Używamy tak zwanych „wtyczek społecznościowych” ze strony twitter.com, obsługiwanych przez Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, z Twitterem i funkcjami ponownego tweetu. Jeśli korzystasz z funkcji ponownego wysyłania tweetów, odwiedzane witryny zostaną ogłoszone stronom trzecim i połączone z Twoim kontem na Twitterze. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak Twitter traktuje Twoje dane, Twoje prawa i jak możesz chronić swoje dane osobowe, zapoznaj się z polityką prywatności Twittera: http://twitter.com/privacy

 

 

6. Remarketing na Facebooku / Retargeting

Nasze strony zawierają tagi remarketingowe z sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Kiedy odwiedzasz nasze strony, tagi remarketingowe tworzą bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. W rezultacie Facebook może przypisać wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Możemy wykorzystać te informacje do wyświetlania reklam na Facebooku. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie jesteśmy świadomi treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka pod adresem  https://www.facebook.com/about/privacy/ Jeśli nie chcesz zbierać danych za pośrednictwem Custom Audience, możesz dezaktywować piksel Facebooka na dole tej strony.

 

7. Pomiar konwersji z pikselem akcji odwiedzającego Facebooka

Za Twoją zgodą na naszej stronie internetowej używamy „piksela akcji odwiedzającego” firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Z jego pomocą możemy śledzić działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. Pozwala nam to śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, tzn. Nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Jednak dane te są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy zgodnie z naszą wiedzą. Facebook może łączyć te dane ze swoim kontem na Facebooku, a także do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką wykorzystywania danych Facebooka https://www.facebook.com/about/privacy/ . Możesz umożliwić Facebookowi i jego podmiotom stowarzyszonym wyświetlanie reklam na Facebooku i poza nim. W tych celach może być również przechowywany plik cookie na Twoim komputerze.

Tę zgodę mogą wyrazić tylko użytkownicy, którzy ukończyli 16 lat. Jeśli jesteś młodszy, zapytaj swoich opiekunów o radę.

 

VI.   Newsletter

 

1.     Opis i zakres przetwarzania danych

 

Na naszej stronie możesz zapisać się do bezpłatnego newslettera. Kiedy zapisujesz się do newslettera, przesyłane są do nas dane z maski wprowadzania, w szczególności adres e-mail użytkownika.

 

 

Ponadto podczas rejestracji zbierane są następujące dane:

 

 • Adres IP komputera wywołującego
 • Data i godzina rejestracji
 • Imię i nazwisko

W celu przetwarzania danych, twoja zgoda jest uzyskiwana podczas procesu rejestracji i odwołuje się do tej polityki prywatności.

 

 

 

Jeśli kupujesz towary lub usługi na naszej stronie internetowej i podasz tutaj swój adres e-mail, możemy go następnie wykorzystać do wysłania biuletynu. W takim przypadku biuletyn będzie wysyłał pocztę bezpośrednią tylko w sprawie własnych podobnych towarów lub usług.

 

W związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłania biuletynów nie następuje ujawnianie danych osobom trzecim. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

 

 

 

2.     Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Podstawą prawną przetwarzania danych po zarejestrowaniu się użytkownika do newslettera jest zgoda użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

 

Podstawą prawną do wysyłania biuletynu w wyniku sprzedaży towarów lub usług jest § 7 Abs. 3 UWG.

 

3.     Cel przetwarzania danych

Zbiór adresu e-mail użytkownika służy do dostarczania biuletynu.

 

 

Gromadzenie innych danych osobowych w kontekście procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub wykorzystywanego adresu e-mail.

 

4.     Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich gromadzenia. Dlatego adres e-mail użytkownika jest przechowywany tak długo, jak długo trwa subskrypcja biuletynu.

 

 

Pozostałe dane osobowe zebrane podczas procesu rejestracji zostaną zazwyczaj usunięte po upływie siedmiu dni.

 

5.     Możliwości opozycji i usuwania

Subskrypcja newslettera może zostać w każdej chwili wypowiedziana przez danego użytkownika. W tym celu w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link.

 

Pozwala to również na cofnięcie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji.

 

 

VII.   Rejestracja

 

1.     Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane są wprowadzane do maski wprowadzania i przesyłane do nas oraz przechowywane. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Podczas rejestracji zbierane są następujące dane:

 

Imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.

 

W momencie rejestracji przechowywane są również następujące dane:

 

 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina rejestracji

W ramach procesu rejestracji uzyskuje się zgodę użytkownika na przetwarzanie tych danych.

 

2.     Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

'

Jeżeli rejestracja służy wykonaniu umowy, której stroną jest użytkownik lub wykonaniu działań przedumownych, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

3.     Cel przetwarzania danych

W przypadku rejestracji, która nie służy do zawarcia umowy z użytkownikiem:

 

Rejestracja użytkownika jest wymagana do świadczenia pewnych treści i usług na naszej stronie internetowej, takich jak subskrypcje biuletynów, konta klientów i inne.

 

Do rejestracji, która zawiera umowę z użytkownikiem:

 

Rejestracja użytkownika jest wymagana w celu wypełnienia umowy z użytkownikiem lub przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, takich jak rejestracja do członkostwa lub zakup produktu online.

 

4.     Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia.

 

W przypadku rejestracji, która nie służy do zawarcia umowy z użytkownikiem:

 

Dotyczy to danych zbieranych podczas procesu rejestracji, gdy rejestracja na naszej stronie internetowej zostanie anulowana lub zmodyfikowana.

 

Do rejestracji, która zawiera umowę z użytkownikiem:

 

Dzieje się tak podczas procesu rejestracji w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, jeżeli dane nie są już potrzebne do wykonania umowy. Nawet po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych kontrahenta w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

 

5.     Możliwości opozycji i usuwania

Jako użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. W każdej chwili możesz zmienić przechowywane dane o sobie, np. W celu rejestracji do newslettera i innych.

 

Jeżeli dane są wymagane do wypełnienia umowy lub przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe, chyba że zobowiązania umowne lub prawne uniemożliwiają usunięcie danych.

 

 

VIII.   Formularz kontaktowy i kontakt e-mail

 

1.         Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na tę opcję, dane wpisane w masce wprowadzania zostaną do nas przesłane i zapisane. Te dane to:

 

Temat, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i pole komentarza.

 

W momencie wysyłania wiadomości są również przechowywane następujące dane:

 

 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych w kontekście procesu wysyłania uzyskujemy zgodę i odnoszą się one do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

 

Alternatywnie możliwy jest kontakt za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną.

 

W tym kontekście nie przekazuje danych stronom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

 

2.     Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

3.     Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam wyłącznie do obsługi kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej obejmuje to również wymagany prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

 

4.     Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych z formularza wejściowego formularza kontaktowego oraz przesłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce w przypadku zakończenia danej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że istotne fakty zostały ostatecznie wyjaśnione.

 

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

 

5.     Możliwości opozycji i usuwania

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Sprzeczność musi mieć formę pisemną.

 

Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

 

 

IX.   Prawa osoby zainteresowanej

 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez ciebie, jesteś osobą zainteresowaną w rozumieniu GDPR i masz następujące prawa do osoby odpowiedzialnej:

 

1.     Prawo do informacji

Możesz poprosić osobę odpowiedzialną o potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane.

Jeśli takie przetwarzanie jest dostępne, możesz zażądać informacji od osoby odpowiedzialnej za następujące informacje:

(1)       cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;

(2)       kategorie przetwarzanych danych osobowych;

(3)       odbiorców lub kategorie odbiorców, których dane osobowe dotyczące użytkownika zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;

(4)       planowany czas przechowywania danych osobowych lub, jeżeli konkretne informacje nie są dostępne, kryteria ustalania czasu przechowywania;

(5)       istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

(6)       istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

(7)       wszystkie dostępne informacje na temat źródła danych, jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą;

(8)       istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 (1) i (4) GDPR, a przynajmniej w takich przypadkach znaczące informacje na temat logiki, której dotyczy, oraz zakres i zamierzony wpływ takiego przetwarzania na osobę, której dane dotyczą.

Masz prawo zażądać informacji, czy Twoje dane osobowe dotyczą państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z tym możesz zażądać odpowiednich gwarancji zgodnie z. Sztuka. 46 RODO w związku z przekazaniem.

To prawo dostępu może być ograniczone w zakresie, w jakim jest prawdopodobne, że uniemożliwi lub poważnie wpłynie na realizację celów badawczych lub statystycznych, a ograniczenie jest konieczne do realizacji celów badawczych lub statystycznych.

 

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych, a także prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. Na przykład możesz zadawać pytania za pośrednictwem następującego adresu e-mail: Pomoc

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

2.     Prawo do sprostowania

Masz prawo do sprostowania i / lub uzupełnienia do administratora, jeśli przetwarzane przez Ciebie dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna musi niezwłocznie dokonać korekty.

Prawo do sprostowania może zostać ograniczone w takim zakresie, w jakim jest prawdopodobne, że uniemożliwi lub poważnie wpłynie na realizację celów badawczych lub statystycznych, a ograniczenie jest konieczne do realizacji celów badawczych lub statystycznych.

 

3.     Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

(1)       jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych przez pewien czas, który umożliwia kontrolerowi sprawdzenie poprawności danych osobowych;

(2)       przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego domaga się ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;

(3)       administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebuje go do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub

(4)       jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 (1) GDPR i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody odpowiedzialnej osoby przeważają nad waszymi powodami.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny W Unii lub w państwie członkowskim.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, osoba odpowiedzialna poinformuje Cię przed zniesieniem ograniczenia.

Jego prawo do ograniczenia przetwarzania może być ograniczone do tego stopnia, że ​​może uniemożliwić lub poważnie wpłynąć na realizację celów badawczych lub statystycznych, a ograniczenie jest konieczne do realizacji celów badawczych lub statystycznych.

 

4.     Prawo do anulowania

 

a)     Obowiązek usunięcia

Możesz zażądać od kontrolera, aby niezwłocznie usunął twoje dane osobowe, a kontroler musi je natychmiast usunąć, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

(1)       Dane osobowe dotyczące ciebie nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób.

(2)       Cofniesz swoją zgodę, na podstawie której przetwarzanie zgodnie z. Sztuka. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

(3)       Według. Sztuka. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma wcześniejszych uzasadnionych powodów przetwarzania lub położysz klejnot. Sztuka. 21 ust. 2 RODO Sprzeciw wobec przetwarzania.

(4)       Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

(5)       Skreślenie danych osobowych dotyczących użytkownika wymaga wypełnienia zobowiązania prawnego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator.

(6)                   Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi na podstawie art. 8 (1) GDPR.

 

b)     informacje do stron trzecich

Jeżeli osoba odpowiedzialna upubliczniła Twoje dane osobowe i zgodnie z art. Art. 17 ust. 1 RODO, podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, aby poinformować administratorów danych przetwarzających dane osobowe, że zostali Państwo zidentyfikowani jako dotknięci, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia Osoby żądające usunięcia wszystkich linki do takich danych osobowych lub kopii lub replikacji takich danych osobowych.

 

c)     wyjątki

Prawo do usunięcia nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

(1)       korzystanie z prawa do wolności słowa i informacji;

(2)       wywiązanie się z obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega kontroler, w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej kontrolerowi;

(3)       ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h i i oraz art. 9 ust.3 RODO;

(4)       w celach archiwalnych interesu publicznego, do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. Art. 89 ust. 1 RODO, w zakresie, w jakim istnieje prawdopodobieństwo, że prawo, o którym mowa w lit. a), uniemożliwi lub poważnie wpłynie na realizację celów tego przetwarzania, lub

(5)       dochodzić, wykonywać lub bronić roszczeń prawnych.

 

5.     Prawo do informacji

Jeśli masz prawo do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania do kontrolera, jest on zobowiązany powiadomić wszystkich odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, o korekcie lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że: okazuje się niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

Masz prawo do osoby odpowiedzialnej za otrzymywanie informacji o tych odbiorcach.

 

6.     Prawo do przenośności danych

Masz prawo do otrzymania informacji umożliwiających identyfikację, które przekazujesz administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto przysługuje Ci prawo do przekazania tych danych innej osobie bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej za udostępnienie danych osobowych, pod warunkiem, że

(1)       przetwarzanie za zgodą zgodnie z art. Sztuka. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy wg. Sztuka. 6 ust. 1 lit. b RODO opiera się i

(2)       przetwarzanie odbywa się za pomocą środków automatycznych.

Korzystając z tego prawa, masz również prawo do tego, aby Twoje dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednej osoby do drugiej, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania w interesie publicznym lub wykonywania urzędowego uprawnienia przekazanego administratorowi.

 

7.     Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w każdej chwili, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO wniesie sprzeciw; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Administrator danych osobowych nie będzie już przetwarzał danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że może udowodnić, że istnieją zasadne podstawy przetwarzania, które są ważniejsze niż interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie ma na celu egzekwowanie, egzekwowanie lub obronę roszczeń prawnych.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką pocztą bezpośrednią.

Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego, twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

Bez względu na dyrektywę 2002 / 58 / EC, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego można skorzystać z prawa do zgłaszania sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Masz również prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, do przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. Sztuka. 89 ust. 1 RODO należy się zaprzeczyć.

Jego prawo do sprzeciwu może być ograniczone w takim zakresie, w jakim jest prawdopodobne, że uniemożliwi lub poważnie wpłynie na realizację celów badawczych lub statystycznych oraz że ograniczenie jest konieczne do realizacji celów badawczych lub statystycznych.

 

8.     Prawo do odwołania oświadczenia o ochronie danych

Masz prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o ochronie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

 

9.     Zautomatyzowane decyzje w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - która będzie miała skutek prawny lub wpłynie na Ciebie w podobny sposób. Nie dotyczy to decyzji

 

(1)       jest wymagany do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a kontrolerem,

(2)       jest dozwolone przez ustawodawstwo Unii lub Państwa Członkowskiego, któremu podlega administrator, i jeżeli ustawodawstwo to zawiera odpowiednie środki w celu ochrony twoich praw, wolności i uzasadnionych interesów, lub

(3)       za twoją wyraźną zgodą.

Jednak decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust.1 RODO, chyba że art. 9 ust. 2 lit. a lub g oraz podjęto uzasadnione środki w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów.

 

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w (1) i (3), osoba odpowiedzialna podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz ich uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby przez administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i wysłuchania w sprawie zaskarżenia decyzji.

 

10.   Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka naprawczego, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce zarzucanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dane dotyczące ciebie są sprzeczne z naruszeniem GDPR.

 

Organ nadzoru, do którego została złożona skarga, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości wniesienia środka odwoławczego na podstawie art. 78 do RBP.